Узаконяване на рекламни табели и узаконяване на реклами

От няколко години на територията на “Столична Община” е в сила наредба за поставяне на рекламни и информационни надписи и табели. Името на наредбата е:

“Наредба за преместваеми те обекти, за рекламните, информационни и
монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на
територията на Столична община”

Наред със “Столична Община” вече е често срещано явление е и в другите общини да се появявят наредби за узаконяване на рекламни табели със сходно съдържание. За какво всъщност са тези наредби и какви са техните изисквания?

Нужно е да има регламент за поставяне и узаконяване на рекламни табели и съоръжения в градската среда. Целта на наредбата е да няма зле укрепени, неправилно осветени и неправилно поставени рекламни табели (в това число пречещи на преминаване и ниско разположени с висок риск за сблъсък за преминаващите хора).

В наредбата съществува разграничаване на рекламните от информационните табели. Какви са разликите?

Рекламните табели най-общо казано са всички табели, носещи рекламно послание към дадената марка. Например, ако вие сте дистрибутор на перални машини и напишете “MIELE” на табелата това се приема за рекламно послание. Процедурата при тези рекламни табели е по-сложна от колкото при информационните. Проектите направени от проктантите се внасят в Столична община, сектор “Реклама” и изискванията за поставянето им са значително по-големи в сравнение с информационните надписи. Освен това собствениците на рекламни табели дължат наем на общината, въпреки че съответната табела се намира в границите на техния обект. Също така за рекламните табели трябва да се знае, че се прави заверка на разрешението за ползване всяка година, а веднъж на пет години се изготвя нова документация.

Информационни надписи са всичко, което не отговаря на изискванията за рекламна табела. От това следва, че ако сте дистибутор на перални машини и имате табела с надпис “Перални машини” отговаряте на изискванията- да нямате рекламно послание към съответната марка. Документация за такъв вид рекламни табели се внася в съответния район. Наем не се дължи и няма срок за премахване на табелата, освен, ако дейността не се премести на друго място.

Добре е да се знае също така, че не всяка поставена рекламна табела може да бъде узаконена, тя трябва да отговаря на определени условия за размер, начин на монтаж и безопасност, съгласно наредбата. Някои от изискванията за узаконяване на рекламни табели са публикувани по долу:

а. Табела, излизаща напред пред фасадата с повече от 15 см трябва да бъде разположена на височина над 250см от тротоара до долния й край. Или с други думи казано ако “а” е повече от 15см то “b” трябва да е повече от 250см считано от тротоара.

б. Табела не може да излиза с повече от 150см напред от фасадата. Или може да се каже, че ако “а” не може да бъде повече от 150см. и едновременно с това “b” трябва да е повече от 250см считано от тротоара.

в.  Не е допустимо табела, разположена над входа или витрината на магазина да влиза в пространството на горния етаж.

г. Табела, разположена на покрив неможе да бъде по висока от 100см.

След като сте убедени, че вашите рекламни табели отговарят на гореспоменатите условия трябва да подготвите нотариален акт или договор за наем:

а. Ако сте собственик, можете да внесете проекта с нотариалния акт в общината като собственик на обект.

б. Ако сте с под наем на съответния обект е редно да представите договор за наем и копие от нотариален акт за съответния обект. В този случай проекта може да се внесе от ползващото наема лице, но за възложител се посочва собственика на обекта.

След като сте проверили всички детайли можете да търсите и да възложете проектиране на рекламните или информационните табелки на проектантите. Какво е необходимо да знаете за тези проекти и какво представляват те?

Проектът за такива съоръжения е съставен от няколко части, всяка от които се прави от различен проектант, от там и се сформира цената за проектиране:

1.Архитектурна част – изготвя се от архитект с пълна проектантска правоспособност и валидно удостоверение за съответната година. Проектът се състои от няколко чертежа и обяснителна записка. На чертежите се показва къде се намира магазина спрямо близките сгради и улици, пазположението на табелата спрямо разпределението на обекта, фасади и разрези през табелата.

2.Дизайн – изготвя се от дизайнер или архитект. Представлява чертеж на рекламната табела нанесен на фасадата на сградата или в отделен детайл, разпечатан цветно с точните цветове и композиция. Проекта най-често се предава в папката на проект Архитектура.

3.Конструкции- изготвя се от инженер конструктор, специалнот Строителство на сгради и съоражения, с пълна проектантска правоспособност и валидно удостоверение за съответната година. Проектът се състои от чертежи, статични изчисления и обяснителна записка. Проектът доказва, че съответното рекламно съоръжение отговаря на действащото законодателство и е безопасно. Проекта се проверява и подпечатва от втори конструктор притежаващ валидно удостоверение за „ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ”.

4.План за безопасност и здраве или както го наричат „ПБЗ”- изготвя се от инженер конструктор с пълна проектантска правоспособност и валидно удостоверение за съответната година. Проекта представлява записка с показани схеми и чертежи за безопасна работа по време на поставянето на съответното рекламно съоръжение. Проекта най-често се предава в папката на проект конструкции.

5.Електрическа част -изготвя се от електро инженер с пълна проектантска правоспособност и валидно удостоверение за съответната година. Този проект не е задължителен, представя се само в случаите, когато съответната рекламна табела е светеща. Проекта представлява чертежи, на които е показан начина на захранване на съответното съоръжение изчисления и записка.

Колко стува да се узакони вашия рекламен или информационен надпис, и каква е цената на проекти по всички части можете да откриете тук.

При интерес към услугата узаконяване на рекламни табели можете да се свържете с нас на посочените контакти.